Search
Close this search box.

תחומי פעילות

מדד הביטחון

אודות הפרויקט

״מדד הביטחון של נשים״ מציע הגדרה מחודשת של מושג הביטחון.  בישראל ביטחון נתפס לרוב במושגים צבאיים, ואילו מדד הביטחון של נשים מכוון להרחיב את המושג לתחומים נוספים של ביטחון כלכלי, בריאות, אלימות במשפחה, אלימות מינית ועוד.

הפרויקט מתמקד בשני תחומים – מחקר וקידום מדיניות. מטרת המחקר היא לבחון את רמת הביטחון של נשים מקבוצות חברתיות שונות, בתוך ישראל, ולהקיף מגוון תחומים – מגדרי, כלכלי, חברתי, פוליטי, פיזי, מיני ועוד. על סמך הממצאים של המחקר אנחנו פועלות לשינוי מדיניות אשר מקדמת את המענים לצרכים האמיתיים של נשים החיות בישראל ואת ביטחונן, בדגש על נשים מאוכלוסיות מוחלשות.

“מדד הביטחון של נשים” הוא פרויקט משותף לשישה ארגונים פמיניסטים: אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה, נשים נגד אלימות, כיאן-ארגון פמיניסטי, אסוואת – נשים לסביות פלסטיניות, קואליציית נשים לשלום, פרופיל חדש- תנועה לאזרוח החברה בישראל.

דוחות הפרויקט: