Search
Close this search box.

תחומי פעילות

פרויקט מאבק בזנות וסחר בנשים

משנת 1997 פעל ארגון אשה לאשה כחלק מקואליציית ארגונים נגד סחר בנשים בישראל והחל משנת 2002 הארגון הפעיל את פרויקט מאבק בסחר בנשים.

במהלך השנים סייענו ליותר מ-1600 נשים שנסחרו ונוצלו למטרות מין מסחרי. הקשרים החזקים שנוצרו עמן גרמו לנו לתהות על מקומן של הנשים המוברחות בתודעה הציבורית ועל האחריות החברתית לתופעה. עם השנים הפרויקט עבר למאבק בתופעת הזנות בכללותה, גם כשזו באה לידי ביטוי בניצול נשים מקומיות.

בסיס עבודתנו נגע לא רק בסיוע לאשה המנוצלת בשעת הצורך, אלא גם בדאגה בנוגע למה שצופן עתידן של הנשים. זאת מתוך כוונה לסייע להן לצאת ממעגל הזנות, תוך דאגה להבטחת זכויותיהן ושלומן בתהליך.

מתוך ניתוח עברן של נשים רבות, אותן פגשנו לאורך השנים במסגרת הפרויקט, עולה כי ישנם גורמים חוזרים אשר דוחפים נשים ונערות לתעשיית הזנות. דרך הבנת שורשי המצוקה המובילים לניצול זה, אפשר לסייע להן הן באופן פרטני והן במאבק נגד ניצולן בתעשיית הזנות.

 

במסגרת הפרויקט חלקנו מידע וסיוע לנפגעות סחר בנשים שאינן זוכות למענה מטעם הרשויות, כאשר הדגש הוא על רצונה של האישה:

  • סיוע הומניטרי –מקום מגורים זמני בטוח, עזרה רפואית ראשונית ותמיכה נפשית.
  • סיוע משפטי בכל הנוגע לזכויותיהן בזמן שהותן בישראל, עזרה בקבלת המסמכים הדרושים לשם חזרה לבתיהן, סיוע בתרגום מסמכים.
  • חיזוק לעתיד –הועבר קורס העצמה כלכלית לנשים עם שימת דגש על כישורים מקצועיים ואישיים בדרך לעצמאות כלכלית, תוך הגברת תחושת המסוגלות העצמית.

 

כמו כן, סייענו ביצירת קשר עם ארגוני סיוע במדינות מוצאן, אשר יכולים לקלוט את הנשים ולאפשר חזרה בטוחה ושיקום במדינותיהן. העלאת מודעות, מתוך הכרה כי לא ניתן להפריד בין הסחר בנשים לבין תופעת הזנות, קיימנו הרצאות והשתלמויות להעלאת המודעות הציבורית לנושא בכללותו, במטרה ליצור דיון מפוכח על המציאות היומיומית של נשים אלו והשפעת תעשיית הזנות על נשים ועל החברה הישראלית.

 

הפרויקט הופעל ברובו על-ידי מתנדבות אשר עברו קורס שהכשיר אותן להתמודדות עם אופי הפעילות, וכן מרכזת ויועצת משפטית בשכר.

תחומי הפרויקט

  • סיוע לנשים במעגל הזנות ונפגעות סחר– מאגר ארגונים שמטרתם סיוע ושמירה על זכויות
  • סיוע לנשים ולנערות הנמצאות במעגל הזנות– עלון לאנשי מקצוע הכולל מידע, נתונים ומאמרים מאת מומחיות ומומחים בעלי ניסיון והיכרות עם תופעת הזנות.
  • קרן חירום לנשים במעגל הזנות ולקורבנות סחר בנשים– מטרתה של קרן זו היא איסוף תרומות על מנת לתמוך בנשים שנפלו קורבן לסחר או לזנות, ושאין באפשרותן להמשיך לממן טיפול או עזרה וכאשר אינן זוכות לסיוע או קצבה מכל גוף או רשות אחרים.
  • זכויות נשים נסחרות ונשים מהגרות– ייעוץ, הדרכה ומתן מידע לאנשי מקצוע המטפלים בנושא זכויותיהן של נשים הנסחרות ומהגרות במדינת ישראל.