הוועד המנהל

נוהל הצטרפות

•כל חברה בארגון רשאית להגיש מועמדות לבחירות לוועד.P4030012

•הבחירות מתקיימות פעם בשנה באסיפה הכללית .

•לוועד ייבחרו 5-8 נשים ובבחירתן יישמר עקרון הרבעים.

חברות הוועד שנבחרו לשנת 2015 – 2016 הן: אורנת טורין, אילה יעקובי, אסנת יחזקאל-להט, דרור גולדנברג, נעמה יפרח, מיכל מרוז, עדה פליאל-טרוסמן, רולא דיב, שרי אהרוני.

לוועדת ביקורת נבחרו פולה מילס ומיקי.  

משך ותנאים למילוי התפקיד

•לפחות שליש מן הנבחרות לוועד החדש יהיו נשים שכיהנו בוועד היוצא

•לא יהיו בוועד בנות זוג, כמו כן לא תיבחר אישה שבת זוגה מועסקת בשכר בארגון.

•החברות בוועד אפשרית עד שלוש שנים ברציפות. לאחר מכן תהיה תקופת "צינון" של שנה אחת לפני הגשת מועמדות מחודשת.

אחריות 

•לפי חוק העמותות על חברות הוועד מוטלת האחריות המשפטית כלפי הרשויות, או כל ישות אחרת שהעמותה מתחייבת כלפיה.

•הוועד אחראי למימוש התחייבויות העמותה כלפי התורמים. שתי חברות בעלות זכות חתימה על צ'קים, בקשות והסכמים עם קרנות.

משימות עיקריות 

•הכנת שאלות עקרוניות ואידיאולוגיות לדיון ולקבלת החלטות בקולקטיב._DSC0008

•קבלת החלטות הנוגעות לפעילות שוטפת כולל העסקה ופיטורין

דרכי עבודה , קבלת החלטות ודיווח 

•הוועד נפגש לפחות אחת לארבעה שבועות במועדים שיקבעו ויפורסמו מראש

•ישיבות הוועד מתקיימות גם במקרה שרק 2/3 מחברותיו משתתפות בישיבה. לכל ישיבה יקבע סדר יום מראש על ידי יו"ר הוועד

•בתחילת כל ישיבה תבחר רושמת פרוטוקול . בפרוטוקול יירשמו רק החלטות של הוועד והוא יהיה פתוח לעיונה של חברה בעמותה. דיוני הוועד המכוונים לקבלת החלטות הם חסויים.

•רושמת הפרוטוקול תעבירו אל רכזת השוטף בצוות להדפסה ולהפצה לחברות הוועד.

•בתחילת כל ישיבה , תבדוק יו"ר הישיבה אם הנושאים וההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת טופלו. רק לאחר בירור זה יועלו לדיון החלטות ונושאים חדשים.

* החלטות הוועד מתקבלות לפי רוב למעט שני מקרים:

– כשיש חילוקי דעות שלא מאפשרים להגיע להסכמה- הוועד יציג את העניין לקולקטיב.

– החלטות על פיטורין יתקבלו בקונצזוס, לאחר קבלת דיווח מוועדת כוח אישה ופגישה עם העובדת.

•הוועד יזמין לישיבותיו עובדות בשכר לדיווח ולדיון בעבודתן –  לפחות פעמיים בשנה.

•חברת וועד המבקשת להגיש מועמדות לתפקיד בשכר, חייבת להשעות עצמה מן הדיונים בנושא המכרז לתפקיד או בפיטורי העובדת המועסקת בו באותה עת. חברה שלא תשעה עצמה לא תוכל להגיש מועמדות לתפקיד.

•תהליך הפרישה מן הוועד יהיה לפי חוק העמותות .

 

annual meeting 2007

ועדת כספים

נוהל הצטרפות 

•הוועדה נבחרת אחת לשנה על ידי האסיפה הכללית.

משך ותנאים למילוי התפקיד

•בוועדה ישתתפו  3 נשים מן הצוות : מנהלת החשבונות, מגייסת הכספים וחברת צוות נוספת ובנוסף, 2 נשים מתנדבות מתוכן חברת ועד אחת לפחות.

•הוועדה נבחרת אחת לשנה.

אחריות

•על הוועדה מוטלת האחריות למעקב שוטף על מצבה הכספי של העמותה.

•על הוועדה מוטלת אחריות מיוחדת להתריע בפני הוועד על מצב של גירעון בתקציב.

משימות עיקריות

•הוועדה בודקת את המצב הכספי של העמותה , לפי הפרוייקטים המופעלים בה באותה תקופה. הבדיקה כוללת ההתייחסות למצב הכספי הנוכחי, הכנסות עתידיות והוצאות עתידיות לכל פרוייקט.

•על הוועדה להגיש דו"ח בכתב לוועד מדי רבעון.

דרכי עבודה, קבלת החלטות ודיווחPaulina Tselnik_15.11.2009 002

•הוועדה תבחר יו"ר בישיבתה הראשונה לאחר בחירתה.

•הוועדה נפגשת מדי שישה שבועות

•הוועדה מגישה את דיווחה בכתב לוועד לפני ישיבתו הבאה.

•לכל ישיבה ייקבעו יו"ר ורושמת פרוטוקול.

•בפרוטוקול ירשמו החלטות הוועדה והוא יהיה פתוח לעיונה של כל חברה בעמותה.

ועדת כוח אישה

נוהל הצטרפות

•הקולקטיב יבחר את הוועדה שמספר חברותיה יהיה כמספר נשות הצוות וכל אחת מהן תהיה אחראית ללוות אחת  מן העובדות בשכר. בנוסף תיבחר עוד חברה ללא אחריות לליווי אשת צוות ותרכז את הוועדה. בחירת חברות הוועדה תעשה בתיאום עם הצוות למעט בחירת רכזת הוועדה.

משך ותנאים למילוי התפקיד

•הוועדה נבחרת לשנה אחת.

•לפחות אחת מחברות הוועדה תהיה חברה בוועד.

•לא יכהנו הוועדה בנות זוג של עובדות בשכר.

•שינויים בהרכב הוועדה מותנים באישור הקולקטיב.

אחריות

•על הוועדה מוטלת אחריות לתמוך בעבודת הצוות בהתאם לתוכנית העבודה של העמותה ולקבל דיווח חודשי מן הצוות על עבודתו.

•על הוועדה מוטלת אחריות מיוחדת להתריע בפני הוועד על קשיים בעבודת הצוות או במימוש תוכניות העבודה של העמותה.

משימות עיקריות

•הוועדה תלווה את עבודת הצוות בעמותה_DSC0321

•לכל עובדת תהיה מלווה בוועדה שתדריך אותה ותסייע לה בקידום תוכנית העבודה שלה

דרכי עבודה,קבלת החלטות, ודיווח

•כל חברה בוועדה, למעט הרכזת, תיפגש לפחות פעם בחודש עם אשת הצוות שהיא מלווה לפגישת הדרכה והתייעצות.

•כל חברה בוועדה, למעט הרכזת, תקבל מאשת הצוות שהיא מלווה דוחו"ת עבודה חודשיים, בשבוע הראשון של כל חודש על החודש שהסתיים.

◦הוועדה תתכנס לפחות אחת לחודש לדיון בעבודת הצוות.

◦הוועדה תזמין  כל עובדת לשיחת הערכה חצי שנתית שתתבסס כל תוכנית העבודה שלה ודיווחיה השוטפים. בשיחה תעלה העובדת את כל ההיבטים של העבודה הדורשים דיון. דיווח מן השיחות האלה יובא על ידי נציגות מוועדת כוח אישה לוועד העמותה.

◦הוועדה תגיש את המלצות לוועד על המשך או הפסקת העסקה של עובדות חדשות אחרי שלושה חודשי נסיון.

◦לכל תפקיד יהיו קריטריונים כתובים להערכה . הקריטריונים להערכת כל תפקיד ימסרו לממלאת אותו מראש. ההערכה האישית תימסר לעובדת לחתימה.

◦הוועדה תמסור את כל המלצותיה לוועד המנהל באמצעות נציגת הוועד המנהל בוועדה או בהתכנסות משותפת של שני הפורומים.

 

ועדות אד הוק

נוהל הצטרפות

•ייבחרו על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית למשימה מוגדרת ולתקופה מוגדרת.

 משך ותנאים למילוי התפקיד

•לפי המנדט שניתן להן על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית._DSC0327

אחריות

•לפי המנדט שניתן להן על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית

משימות עיקריות 

•לפי המנדט שניתן להן על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית.

דרכי עבודה, קבלת החלטות ודיווח

•ינהלו פרוטוקול של החלטותיהן וידווחו עליהן לוועד העמותה ולקולקטיב . בכלל מקרה החלטותיהן אינן יכולות לחרוג מן המנדט שקיבלו מן הקולקטיב.

ועדת אד הוק לבוררות ולפתרון קונפליקטים

נוהל הצטרפות

•אם חברות או עובדות בארגון מגיעות לקונפליקט שפוגע בעבודתן או במעורבותן בארגון והן לא מצליחות לפתור אותו בכוחות עצמן, הן יכולות לפנות לוועד. הוועד יפנה, בהסכמה ובתיאום עם המעורבות בקונפליקט, לנשים שימלאו תפקיד של ועדת בוררות.

•במקרה שאחת מחברות הוועד המנהל היא צד בקונפליקט, הוועד יפנה לקולקטיב להתייעצות ולהסכמה על ועדת בוררות מתאימה.

משך ותנאים למילוי התפקידDSC_0312

•לפי המנדט שיינתן על ידי הוועד או הקולקטיב .

אחריות

•לסייע בפתרון הקונפליקט באופן הוגן וללא פניות. להגיש את המלצותיהן לוועד/או לקולקטיב.

משימות עיקריות 

•להיפגש עם המעורבות בקונפליקט ולסייע להן בפתרונו.

•לקבל  החלטות הדרושות לפתרון הקונפליקט

דרכי עבודה, קבלת החלטות ודיווח 

•ינהלו פרוטוקול של החלטותיהן וידווחו עליהן לוועד העמותה ולקולקטיב. בכל מקרה החלטותיהן אינן יכולות לחרוג מן המנדט שקיבלו מן הוועד או הקולקטיב.