English
חדשות העמותה
קבוצת טאי צ`י באשה


פגישת המשך לכנס החירום הערבי יהודי באשה לאשה


תרמו לנו באמצעות פייפל


הזמנה לרב שיח בנושא פונדקאות אחראית
אודותמשנת 1997 פעל ארגון אשה לאשה כחלק מקואליציית ארגונים נגד סחר בנשים בישראל והחל משנת 2002 אנו מפעילות פרויקט מאבק בסחר בנשים.

 במהלך השנים סייענו ליותר מ-1600 נשים שנסחרו ונוצלו למטרות מין מסחרי. הקשרים החזקים שנוצרו עימן גרמו לנו לתהות על מקומן של הנשים המוברחות בתודעה הציבורית ועל האחריות החברתית לתופעה. כעת הפרויקט מכוון למאבק בתופעת הזנות בכללותה, גם כשזו באה לידי ביטוי בניצול נשים מקומיות.

בסיס עבודתנו  נוגע לא רק בסיוע לאשה המנוצלת בשעתהצורך, אלא גם  בדאגה בנוגע למה שצופן עתידן של הנשים. זאת מתוך כוונה לסייע להן לצאת ממעגל הזנות, תוך דאגה להבטחת זכויותיהן ושלומן בתהליך.

מתוך ניתוח עברן של נשים רבות, אותן פגשנו לאורך השנים במסגרת הפרויקט, עולה כי ישנם גורמים חוזרים אשר דוחפים נשים ונערות לתעשיית הזנות. דרך הבנת שורשי המצוקה המובילים לניצול זה,  אפשר לסייע להן הן באופן פרטני  והן במאבק נגד ניצולן בתעשיית הזנות. 

במסגרת הפרויקט אנו מעבירות מידע וסיוע לנפגעות סחר בנשים שאינן זוכות למענה מטעם הרשויות, כאשר הדגש הוא על רצונה של האשה: 
  • סיוע הומאניטרי מקום מגורים זמני בטוח, עזרה רפואית ראשונית ותמיכה נפשית. 
  • סיוע משפטי בכל הנוגע לזכויותיהן בזמן שהותן בישראל, עזרה בקבלת המסמכים הדרושים לשם חזרה לבתיהן, סיוע בתרגום מסמכים.
  • חיזוק לעתיד הועבר קורס העצמה כלכלית לנשים עם שימת דגש על כישורים מקצועיים ואישיים בדרך לעצמאות כלכלית, תוך הגברת תחושת המסוגלות העצמית. 
כמו כן, אנו מסייעות ביצירת קשר עם ארגוני סיוע במדינות מוצאן, אשר יכולים לקלוט את הנשים ולאפשר חזרה בטוחה ושיקום במדינותיהן.

 העלאת מודעות; מתוך הכרה כי לא ניתן להפריד בין הסחר בנשים לבין תופעת הזנות, אנו מפעילות הרצאות והשתלמויות להעלאת המודעות הציבורית לנושא בכללותו, במטרה ליצור דיון מפוכח על המציאות היומיומית של נשים אלו והשפעת תעשיית הזנות על נשים ועל החברה הישראלית.

פעילות שטח אינטנסיבית לצד קמפיין תקשורתי מעודדים את הנשים ואת הציבור הרחב ליצור עמנו קשר לצורך הענקת סיוע ולהגברת המודעות בנושא.

 

אנו מפעילות קו חירום ארצי לקורבנות סחר בנשים, 24 שעות ביממה:   054-3008036

 
הפרויקט מופעל ברובו על-ידי מתנדבות העוברות קורס שמכשיר אותן להתמודדות עם אופי הפעילות, וכן מרכזת ויועצת משפטית בשכר.
 


צרו קשר  | כיאן - מרכז פמיניסטי חיפה  | אסוואת - לסביות פלסטיניות  | מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס חיפה והצפון
בנייה ועיצוב ע''י תרמת